suction machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction machine

    * kỹ thuật

    máy hút