strike a bargain (to..) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike a bargain (to..) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike a bargain (to..) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike a bargain (to..).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike a bargain (to..)

    * kinh tế

    đi đến thỏa thuận (với) make a deal

    kết thúc một cuộc giao dịch

    thỏa thuận ký hợp đồng (với)