street smart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street smart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street smart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street smart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street smart

    Similar:

    streetwise: having the shrewd resourcefulness needed to survive in an urban environment

    Synonyms: with-it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).