with-it nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

with-it nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm with-it giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của with-it.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • with-it

  Similar:

  up-to-date: in accord with the most fashionable ideas or style

  wears only the latest style

  the last thing in swimwear

  cutting-edge technology

  a with-it boutique

  Synonyms: cutting-edge

  streetwise: having the shrewd resourcefulness needed to survive in an urban environment

  Synonyms: street smart

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).