streetwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetwise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streetwise

    having the shrewd resourcefulness needed to survive in an urban environment

    Synonyms: street smart, with-it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).