street-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-light.

Từ điển Anh Việt

  • street-light

    * danh từ

    hệ đèn đường