street-walk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-walk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-walk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-walk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street-walk

    walk the streets in search of customers

    The prostitute is street-walking every night

    Synonyms: streetwalk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).