street value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street value.

Từ điển Anh Việt

  • street value

    * danh từ

    giá chợ đen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street value

    * kinh tế

    giá trị đã thỏa thuận