street address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ phố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street address

    the address where a person or organization can be found