street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street.

Từ điển Anh Việt

 • street

  /stri:t/

  * danh từ

  phố, đường phố

  side street: phố ngang

  high street: phố lớn

  main street: phố chính

  hàng phố (tất cả những người ở cùng một phố)

  the whole street contributed: cả hàng phố đều có đóng góp

  (từ cổ,nghĩa cổ) đường cái

  to be in Queer street

  (xem) queer

  to be street ahead of anyone in some field

  vượt bất cứ ai trong một lĩnh vực nào

  to be in the same street with somebody

  cùng một hoàn cảnh với ai

  to be not in the same street with somebody

  kém tài ai, không thể sánh với ai

  to have the key of the street

  (xem) key

  in the street

  bên lề đường (mua bán chứng khoán sau giờ thị trường chứng khoán đóng cửa)

  to live in the street

  suốt ngày lang thang ngoài phố

  on the streets

  sống bằng nghề mãi dâm

  up one's street

  (nghĩa bóng) hợp với khả năng và quyền lợi của mình

  Fleet street

  khu báo chí (Anh)

  Lombard street

  thị trường tài chính (Anh)

  Wall street

  phố Uôn (trung tâm ngân hàng tài chính Mỹ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • street

  * kinh tế

  Giới tài chính Mỹ

  Khu phố Sở giao dịch ở New York (Mỹ)

  * kỹ thuật

  đường phố

  xây dựng:

  phố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • street

  a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined with buildings

  they walked the streets of the small town

  he lives on Nassau Street

  the part of a thoroughfare between the sidewalks; the part of the thoroughfare on which vehicles travel

  be careful crossing the street

  the streets of a city viewed as a depressed environment in which there is poverty and crime and prostitution and dereliction

  she tried to keep her children off the street

  a situation offering opportunities

  he worked both sides of the street

  cooperation is a two-way street

  people living or working on the same street

  the whole street protested the absence of street lights