street track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street track

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường sắt trên phố