street sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street sign.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street sign

    a sign visible from the street

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).