street light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street light

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn trên đường phố