street paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street paper

    * kinh tế

    chi phiếu ngắn hạn