street person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street person

    Similar:

    dosser: someone who sleeps in any convenient place

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).