street drug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street drug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street drug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street drug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street drug

    Similar:

    drug of abuse: a drug that is taken for nonmedicinal reasons (usually for mind-altering effects); drug abuse can lead to physical and mental damage and (with some substances) dependence and addiction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).