street toilet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street toilet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street toilet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street toilet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street toilet

    * kỹ thuật

    nhà vệ sinh công cộng