drug of abuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drug of abuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drug of abuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drug of abuse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drug of abuse

    a drug that is taken for nonmedicinal reasons (usually for mind-altering effects); drug abuse can lead to physical and mental damage and (with some substances) dependence and addiction

    Synonyms: street drug

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).