drug addict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drug addict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drug addict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drug addict.

Từ điển Anh Việt

  • drug addict

    /'drʌg'ædikt/

    * danh từ

    người nghiện thuốc tê mê, người nghiện ma tuý

Từ điển Anh Anh - Wordnet