drugged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drugged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drugged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drugged.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drugged

  Similar:

  drug: administer a drug to

  They drugged the kidnapped tourist

  Synonyms: dose

  drug: use recreational drugs

  Synonyms: do drugs

  doped: under the influence of narcotics

  knocked out by doped wine

  a drugged sleep

  were under the effect of the drugged sweets

  in a stuperous narcotized state

  Synonyms: narcotized, narcotised

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).