drug-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drug-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drug-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drug-free.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drug-free

    characteristic of a person not taking illegal drugs or of a place where no illegal drugs are used

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).