drug addiction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drug addiction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drug addiction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drug addiction.

Từ điển Anh Việt

  • drug addiction

    * danh từ

    sự nghiện ma túy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drug addiction

    an addiction to a drug (especially a narcotic drug)

    Synonyms: white plague