drug lord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drug lord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drug lord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drug lord.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drug lord

    Similar:

    drug baron: a person who controls an organization dealing in illegal drugs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).