street credibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street credibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street credibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street credibility.

Từ điển Anh Việt

  • street credibility

    * danh từ

    hình ảnh, phong cách hiện đại, mới nhất, có thể được những người bình thường (nhất là thanh niên) chấp nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street credibility

    credibility among young fashionable urban individuals

    Synonyms: street cred, cred