step up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step up

    * kỹ thuật

    tăng áp

Từ điển Anh Anh - Wordnet