step drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step drill

    * kỹ thuật

    mũi khoan có bậc

    cơ khí & công trình:

    mũi khoan nhiều đường kính