step on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • step on

    place or press the foot on

    He stepped on the hem of her long gown

    Synonyms: tread on

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).