step stool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step stool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step stool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step stool.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • step stool

    a stool that has one or two steps that fold under the seat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).