step stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step stone

    * kỹ thuật

    bậc cầu thang đá