step joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step joint

  * kỹ thuật

  mối nối bậc

  sự chồng

  sự liên kết mộng

  sự phủ