step-ins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-ins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-ins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-ins.

Từ điển Anh Việt

  • step-ins

    /'step'in/

    * danh từ số nhiều

    váy trong

    (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót