step-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-down.

Từ điển Anh Việt

  • step-down

    * tính từ

    để giảm điện áp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step-down

    * kỹ thuật

    hạ thấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet