step ramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step ramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step ramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step ramp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step ramp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dốc thoải có từng đợt