step board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step board

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bậc lên xuống