step iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step iron

  * kỹ thuật

  móc treo

  xây dựng:

  bậc sắt

  sắt bậc