step size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step size

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    kích thước bước