step time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step time

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    thời gian của bước