step-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • step-up

    Similar:

    increase: the act of increasing something

    he gave me an increase in salary

    Antonyms: decrease

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).