step plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step plate

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bậc lên xe