step box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step box

    * kỹ thuật

    hộp biến tốc