step angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step angle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    góc bước (ở động cơ bước)