step bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nền bậc