step key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step key

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khóa có nấc