step cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step cone

    * kỹ thuật

    ròng rọc nhiều nấc