stepless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepless.

Từ điển Anh Việt

  • stepless

    * tính từ

    không có bậc

    liên tục