steppe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steppe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steppe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steppe.

Từ điển Anh Việt

  • steppe

    /step/

    * danh từ

    thảo nguyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steppe

    extensive plain without trees (associated with eastern Russia and Siberia)