stepper motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepper motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepper motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepper motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepper motor

    * kỹ thuật

    động cơ bước

    động cơ bước từ tính

    động cơ trợ động bước