stepped joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepped joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nối bậc