stepped motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepped motor

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ bước.

    motor bước