stepped shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepped shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục có bậc